Skuteczny briefing - praktyczny warsztat dla zleceniodawców eventów

Skuteczny briefing – praktyczny warsztat dla zleceniodawców eventów – szkolenie Event Manager Training Group EMTG