fbpx

Regulamin

Jesteś tutaj:     /  Regulamin

Informacje prawne dotyczące korzystania ze strony internetowej emtg.pl – poniżej znajdziesz pełny opis świadczonych przez nas usług.

I. Postanowienia ogólne i definicje

Jeżeli w treści Regulaminu Szkoleń wprost nie zastrzeżono odmiennie, wymienione niżej pojęcia pisane z wielkiej litery mają następujące znaczenie:

– Administrator – administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO tj. podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

– Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

– Cennik – obowiązujący cennik uczestnictwa w Szkoleniu, dostępny na stronie internetowej emtg.pl na podstronie dotyczącej każdego Szkolenia.

– Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

– Formularz – formularz zgłoszeniowy, stanowiący element Umowy, dostępny na stronie internetowej emtg.pl na udział w jednym ze Szkoleń, których aktualna lista dostępna jest na stronie internetowej emtg.pl.

– k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).

– Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 k.c. tj. zamawiający Szkolenie, będący osobą fizyczną zawierający Umowę w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

– Osoba kontaktowa – osoba wpisana do Formularza jako upoważniona do bieżącego wykonywania Umowy po stronie Zamawiającego w tym kontaktowania się z Organizatorem.

– Organizator – EMTG Dorota Rogozińska z siedzibą w Warszawie (01-823), przy ul. Kasprowicza 95, Rejestr Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00162/2017, NIP: 1181747831, REGON: 142125616, telefon: 22 3080011, mail: biuro@emtg.pl.

– Podmiot przetwarzający – podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 28 RODO, przetwarzający Dane osobowe na polecenie i w imieniu Administratora.

– Potwierdzenie udziału w Szkoleniu – informacja wysyłana przez Organizatora do Uczestnika oraz Zamawiającego na adresy e-mail wskazane w Formularzu, kończąca proces Rejestracji.

– pr. aut. – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. z 2017 roku poz. 880).

– RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119, s. 1).

– Rejestracja – proces zgłaszania Uczestnika do udziału w Szkoleniu.

– Strona – strona internetowa pod adresem emtg.pl.

– Szkolenie – usługa szkolenia otwartego świadczona przez Organizatora na rzecz Zamawiającego na podstawie Umowy.

– u.p.k. – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. z 2017 r. poz. 683).

– Uczestnik – uczestnik Szkolenia, czyli osoba wpisana do Formularza jako uczestnik Szkolenia.

– Umowa – umowa zawarta między Organizatorem a Zamawiającym Szkolenie na podstawie Regulaminu Szkoleń i Formularza, której przedmiotem jest świadczenie usługi Szkolenia przez Organizatora na rzecz Zamawiającego.

– Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej emtg.pl.

– Zamawiający – osoba fizyczna zawierająca Umowę, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej w rozumieniu art. 331 k.c.

II. Zasady funkcjonowania strony internetowej emtg.pl.

Strona pełni funkcję informacyjną, edukacyjną a także umożliwia zapisy na Szkolenia oraz bezpośredni kontakt z EMTG.

1. Strona internetowa

1.1. W ramach Strony emtg.pl:

1.1.1. Informujemy o zakresie świadczonych usług,

1.1.2. Umożliwiamy zapisy i zakup Szkoleń zgodnie z Regulaminem Szkoleń (pkt III),

1.1.3. Umożliwiamy Użytkownikowi bezpośredni kontakt w celach doradczych oraz ofertowych,

1.1.4. Umożliwiamy zamówienie otrzymywania informacji handlowej,

1.1.5. Udostępniamy artykuły dotyczące działalności EMTG oraz artykuły edukacyjne dla branży eventowej,

1.1.6. Umożliwiamy zakup powierzchni reklamowej.

1.2. Strona emtg.pl połączona jest m.in. z:

1.2.1. Profilem społecznościowym Facebook @emtg.szkolenia

1.2.2. Profilem społecznościowym Instagram @emtg.szkolenia 

1.2.3. Profilem społecznościowym Linkedin Event Manager Training Group

1.2.4. Grupą społecznościową Facebook „Kariera Event Managera”

1.2.5. Profilem społecznościowym Facebook @EventManagerNews

2. Warunki techniczne korzystania ze Strony emtg.pl

2.1. Korzystanie ze Strony wymaga przeglądarki internetowej oraz włączonej obsługi plików typu cookies.

2.2. Do zamówienia informacji handlowej lub rejestracji na Szkolenie niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail.

3. Warunki korzystania ze Strony emtg.pl

3.1. Z chwilą zamówienia informacji handlowej zostaje między Użytkownikiem a EMTG zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3.2. Zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika do systemu EMTG (zarówno na Stronę emtg.pl jak i na wszystkie strony połączone wymienione w pkt 1.2. treści naruszających prawa osób trzecich lub innych treści sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa. EMTG ma prawo usunąć takie treści ze strony internetowej lub zaprzestać przesyłania informacji handlowej, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Zapisy na Szkolenia

4.1. Zapisy na Szkolenia dokonywane za pomocą Strony stanowią elektroniczną formę zawarcia umowy świadczenia usług z EMTG i nie stanowią świadczenia usług drogą elektroniczną.

5. Zamówienie informacji handlowej

5.1. Użytkownik może za pomocą Strony zamówić otrzymywanie informacji handlowej drogą mailową lub telefoniczną.

5.2. Zamawiając otrzymywanie informacji handlowej Użytkownik wyraża odpowiednie zgody.

5.3. Użytkownik ma możliwość w dowolnym momencie zrezygnowania z otrzymywania informacji handlowej w dowolnej formie, w tym w szczególności klikając w odpowiedni link w otrzymanej wiadomości e-mail.

6. Prawa własności intelektualnej

6.1. Strona, a w tym także jej elementy w postaci tekstów, zdjęć, grafik, dźwięków, animacji i filmów oraz ich układ w ramach Strony są chronione prawem autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej.

6.2. Korzystanie przez Użytkownika ze Strony jest dopuszczalne w ramach dozwolonego użytku zgodnie z przepisami prawa autorskiego, zaś korzystanie komercyjne wymaga zawarcia odrębnej umowy z EMTG.

6.3. Wszelkie znaki towarowe i logotypy zamieszczone w ramach Strony są prawnie chronione. Komercyjne korzystanie z tych elementów wymaga zawarcia odrębnej umowy z EMTG.

7. Przetwarzanie danych osobowych

7.1. Przetwarzanie danych osobowych pobieranych w ramach strony internetowej reguluje Polityka prywatności (pkt IV).

8. Reklamacje

8.1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Strony można składać drogą elektroniczną na adres: biuro@emtg.pl.

8.2. EMTG rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Użytkownik akceptuje Regulamin Szkoleń podczas zapisu na Szkolenie lub poprzez zamówienie informacji handlowej.

9.2. Użytkownik może kontaktować się z EMTG pisemnie, za pomocą adresu poczty elektronicznej biuro@emtg.pl lub pod numerem telefonu 22 3080011.

9.3. Zmiany Regulaminu Szkoleń wchodzą w życie po 14 dniach po ich opublikowaniu na Stronie, a w przypadku Użytkowników, którzy zamówili kontakt handlowy – po poinformowaniu ich o zmianach drogą elektroniczną za pomocą podanych adresów e-mail.

9.4. Użytkownik, który wyraził zgodę na kontakt handlowy ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu Szkoleń, złożyć oświadczenie o jej nieprzyjęciu. Oświadczenie Użytkownik składa pocztą elektroniczną na adres biuro@emtg.pl lub poprzez kliknięcie w odpowiedni link w wiadomości zawierającej zmieniony Regulamin Szkoleń.

III. Regulamin Szkoleń, na które możesz zapisać się za pomocą strony internetowej emtg.pl.

Poniższe zasady dotyczą organizowanych przez Organizatora Szkoleń otwartych stacjonarnych i online. Użytkownik może zapisać się na nie za pomocą Formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na Stronie internetowej lub może zawrzeć z EMTG odrębną umowę.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin Szkoleń określa warunki organizacji szkoleń stacjonarnych i online przez EMTG oraz zasady postępowania reklamacyjnego i stanowi ogólny wzorzec umowy dla Zamawiających będących osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

1.2. Organizator udostępnia Zamawiającemu niniejszy Regulamin Szkoleń do zapoznania się, a Zamawiający akceptuje Regulamin Szkoleń przed zawarciem Umowy.

1.3. Rejestracja uczestnictwa w Szkoleniu jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu Szkoleń, w tym obowiązku uiszczenia opłaty stosownie do stawek określonych w Cenniku.

2. Szkolenia

2.1. Szkolenia EMTG skierowane są do osób rozpoczynających pracę w branży eventowej i pokrewnych (m.in. marketing, reklama, horeca) lub pracujących w branży eventowej i pokrewnych, chcących zwiększać swoje kompetencje.

2.2. Zaplanowane szkolenia wraz z ich szczegółową specyfikacją znajdują się na Stronie emtg.pl. Przy każdym Szkoleniu Organizator podaje: miejsce organizacji Szkolenia (adres stacjonarny lub informacja o szkoleniu online), termin, cenę od osoby oraz zakres programowy i opis trenera prowadzącego Szkolenie.

2.3. Organizator w ramach organizacji Szkolenia zapewnia:

2.3.1. W przypadku Szkoleń stacjonarnych:

– Salę szkoleniową wyposażoną w sprzęt umożliwiający przeprowadzenie szkolenia,

– Materiały szkoleniowe i piśmiennicze,

– Certyfikat ukończenia szkolenia w jęz. polskim i angielskim opatrzony w wersji polskiej numerowanym hologramem Stowarzyszenia Branży Eventowej,

– Przerwę kawową,

– Opiekuna Szkolenia.

2.3.2. W przypadku Szkoleń online (zdalnych):

– Studio, z którego prowadzona jest transmisja poprzez wybraną platformę (preferowany Zoom),

– Materiały szkoleniowe w formie PDF,

– Certyfikat ukończenia szkolenia w jęz. polskim i angielskim opatrzony w wersji polskiej numerowanym hologramem Stowarzyszenia Branży Eventowej, wysyłany po szkoleniu na adres podany w Formularzu podczas Rejestracji na Szkolenie,

– Opiekuna Szkolenia.

2.3.3. W przypadku Szkoleń online z dostępem do nagrań:

– Dostęp do wykupionego szkolenia na okres roku od dnia przesłania przez Organizatora danych dostępowych do nagranego materiału.

2.4. Wszelkie materiały wykorzystane podczas Szkolenia stanowią własność Organizatora lub trenera prowadzącego Szkolenie, są chronione prawem autorskim i nie jest dozwolone ich kopiowanie oraz rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie.

2.5. Organizator zastrzega sobie możliwość dodania do udostępnianych materiałów, w tym plików otwartych, plików PDF, plików audio i video, dodatkowych narzędzi służących ich bezpieczeństwu, w tym oddzielnych linków dla każdego uczestnika czy znaków graficznych na materiałach przypisanych do konkretnego Zamawiającego (na potrzeby zweryfikowania tożsamości Zamawiającego w przypadku bezprawnego użycia, kopiowania czy udostępniania materiałów).

3. Wymaganie techniczne do udziału w szkoleniu na odległość (online)

3.1. Szkolenie online jest świadczone drogą elektroniczną poprzez transmisję sygnału audio i wideo.

3.2. W celu odbioru transmisji Szkolenia online Uczestnik powinien dysponować:

3.2.1. Komputerem z zainstalowanym system operacyjnym Windows 7 albo nowszym albo macOS Sierra (10.12.6) albo nowszym lub urządzeniem mobilnym z zainstalowanym systemem operacyjnym Android wersja 5.0 albo nowszym lub iOS wersja 9.3.5 albo nowszym, wyposażonym w ekran i głośniki, pozwalającym na dostęp do sieci Internet,

3.2.2. Dostępem do sieci Internet, w zależności od wybranej jakości transmisji, o przepustowości łącza co najmniej:

– 240p 500 kbps

– 360p 1 Mbps

– 720p 3 Mbps

– 1080p 7 Mbps

– 2K 12 Mbps

– 4K 22 Mbps

3.2.3. Aktualną wersją przeglądarki Firefox, Opera, Microsoft Edge, Chrome lub Safari,

3.2.4. Kamerą internetową i mikrofonem – jeżeli Uczestnik chce być widoczny i porozumiewać się z prowadzącym Szkolenie.

3.3. W celu odbioru transmisji sygnału audio i wideo ze Szkolenia online Uczestnik klika w link, który zostanie udostępniony przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Zamawiającego w Formularzu.

3.4. W szkoleniach zdalnych (online) można brać udział poprzez przeglądarkę internetową, ale z uwagi na zmiany systemów i możliwość, iż pewne funkcje mogą nie być dostępna za pośrednictwem przeglądarki, zalecamy pobranie aplikacji Zoom.

4. Odpowiedzialność za wykonanie umowy

4.1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, odpowiedzialność Organizatora za szkody, w szczególności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy albo z tytułu odstąpienia od umowy, wyrządzone Uczestnikom lub Zamawiającym jest wyłączona.

4.2. Jeżeli powyższe wyłączenie odpowiedzialności jest niedopuszczalne, odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona do wysokości uiszczonej opłaty za udział danego Uczestnika w Szkoleniu (w przypadku szkód wyrządzonych danemu Uczestnikowi) lub wysokości sumy uiszczonych przez Zamawiającego opłat za udział Uczestników w Szkoleniu (w przypadku szkód wyrządzonych Zamawiającemu).

4.3. Niezależnie od powyższego Zamawiający zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności za szkody wyrządzone Uczestnikom.

4.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od stron umowy i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków, przerwy w dostawie mediów, nagłe zmiany prawne. Za wystąpienie siły wyższej uznaje się również bezpośrednie ryzyko wystąpienia zjawisk lub zdarzeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym choćby finalnie zjawiska lub zdarzenia te się nie wydarzyły.

4.5. W przypadku wystąpienia siły wyższej Organizator może w terminie 14 dni od zaistnienia siły wyższej według swojego uznania albo od umowy odstąpić albo jednostronnie wyznaczyć nowy termin zrealizowania świadczenia Organizatora, przy czym za wyznaczenie terminu uznaje się wskazanie co najmniej nazwy miesiąca kalendarzowego (konkretny termin może zostać wskazany później).

4.6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą konsumentów.

5. Zmiany w Programie Szkolenia

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Szkolenia tj. m.in. osób prowadzących, tematów i godzin Szkoleń, jak również terminu, miejsca i sposobu przeprowadzenia Szkolenia, jeżeli pomimo zachowania należytej staranności przez Organizatora pierwotny program Szkolenia okaże się niemożliwy lub istotnie utrudniony do zrealizowania np. na skutek choroby osoby prowadzącej Szkolenie lub innych zdarzeń, na które nie ma wpływu.

5.2. Organizator może podjąć decyzję o przeprowadzeniu Szkolenia stacjonarnego w formie Szkolenia online. Decyzja o przeprowadzeniu Szkolenia stacjonarnego w formie Szkolenia online może zapaść pod warunkiem wystąpienia siły wyższej, o której mowa w pkt. 4.4. Regulaminu Szkoleń, o ile jej wystąpienie uniemożliwi lub istotnie utrudni przeprowadzenie Szkolenie stacjonarnego.

5.3. Organizator poinformuje Zamawiającego i Uczestnika o zmianach, o których mowa w pkt. 5.2. Regulaminu Szkoleń za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Zamawiającego w Formularzu.

5.4. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy (odwołania Szkolenia) w terminie do dnia zakończenia Szkolenia.

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy (anulowania uczestnictwa) w zakresie dotyczącym poszczególnych Uczestników w terminie do dnia rozpoczęcia Szkolenia, jeżeli w trakcie Rejestracji wystąpi błąd systemu komputerowego (np. awaria formularza, która spowoduje błędne naliczenie ceny, itp.).

5.6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Organizator składa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego wskazany w Formularzu.

5.7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Organizatora, Organizator dokona zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Szkoleniu na rachunek bankowy, z którego opłata ta została dokonana na rzecz Organizatora, w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

6. Rejestracja na Szkolenie

6.1. Rejestracja na Szkolenie następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza oraz uiszczenie opłaty za udział w Szkoleniu zgodnie ze stawkami określonymi w Cenniku.

6.2. Rejestracji można dokonać najpóźniej na 1 (jeden) Dzień roboczy przed planowaną datą rozpoczęcia Szkolenia, jeśli dostępne są wolne miejsca. W przypadku Rejestracji na mniej niż 3 Dni robocze przed Szkoleniem Organizator ma prawo żądać przesłania potwierdzenia wpłaty.

6.3. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych informacji. Jeżeli Rejestracji dokonuje osoba inna niż Uczestnik, Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych informacji. Zamawiający powinien posiadać udzielone mu przez Uczestnika upoważnienie do udostępnienia Organizatorowi Danych Osobowych Uczestnika do ich przetwarzania.

6.4. Formularz na Szkolenie może być wypełniony przez Zamawiającego:

6.4.1. Na Stronie po wybraniu Szkolenia oraz wypełnieniu obowiązkowych danych i wysłaniu,

6.4.2. Pisemnie (Organizator na życzenie Zamawiającego prześle Formularz PDF) – po wydrukowaniu Formularza należy przesłać podpisany skan na adres biuro@emtg.pl.

6.5. Wypełniając Formularz Zamawiający podaje:

6.5.1. Dane osobowe Osoby kontaktowej – imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu – jeśli są inne niż dane Uczestnika,

6.5.2. Dane Zamawiającego – pełną nazwę firmy, NIP, adres siedziby lub głównego miejsca prowadzenia działalności Zamawiającego, a w przypadku Konsumenta adres zamieszkania,

6.5.3. Dane osobowe Uczestnika/Uczestników – imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,

6.5.4. Informację czy Szkolenie jest finansowane ze środków publicznych,

6.5.5. Informację czy zgadza się na przesłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku checkbox,

6.5.6. Informację czy akceptuje warunki Regulaminu Szkoleń oraz polityki prywatności i cookies – brak zgody uniemożliwia zawarcie Umowy.

6.6. W przypadku, gdy Zamawiającym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, Formularz wypełnia osoba upoważniona przez Zamawiającego.

6.7. Poprzez przesłanie Formularza do Organizatora Zamawiający składa Organizatorowi ofertę zawarcia Umowy na warunkach wynikających z treści Regulaminu Szkoleń, Cennika a także Formularza.

6.8. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Organizatora od Zamawiającego Formularza albo złożenia zamówienia pocztą elektroniczną.

6.9. Po otrzymaniu Formularza Organizator niezwłocznie kontaktuje się z Osobą kontaktową w celu potwierdzenia zawarcia Umowy i wpisania na listę Uczestników Szkolenia. Organizator potwierdza zawarcie Umowy w drodze wiadomości e-mail Osobie kontaktowej według jej danych podanych w Formularzu.

6.10. Zamawiający może upoważnić do udziału w Szkoleniu w charakterze Uczestnika osobę inną niż wskazana w Formularzu. Taka zmiana jest wiążąca tylko w formie pisemnej, drogą mailową na adres biuro@emtg.pl i musi być potwierdzona przez Organizatora.

7. Promocje

7.1. Promocje dotyczą szkoleń otwartych.

7.2. Aktualne promocje są opisane na podstronie emtg.pl/promocje.

8. Płatność za udział w Szkoleniu

8.1. Cennik wskazuje wysokość opłaty za udział w Szkoleniu jednej osoby. Opłata zawiera w sobie również cenę certyfikatu wydawanego Uczestnikowi oraz ewentualnych materiałów szkoleniowych, o ile takie będą udostępniane przed lub w trakcie Szkolenia. Opłata za udział nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestnika do miejsca Szkolenia, jego zakwaterowania lub wyżywienia ani żadnych innych kosztów.

8.2. Opłatę za udział uiszcza się na rachunek bankowy poprzez płatności online w systemie zaufanych płatności tpay do 3 dni od Rejestracji na Szkolenie. Zamawiający może zgłosić brak możliwości dokonania płatności online, wówczas Organizator wystawi fakturę VAT pro forma z 5-dniowym terminem płatności lub krótszym, w przypadku, gdy do rozpoczęcia Szkolenia pozostało mniej niż 5 Dni roboczych. Opłata za Szkolenie musi być dokonana przed rozpoczęciem Szkolenia. Organizator nie przyjmuje wpłat gotówkowych od osób fizycznych.

8.3. W przypadku, gdy Zamawiający jest dużym przedsiębiorcą, instytucją państwową lub instytucją publiczną istnieje możliwość dokonania płatności po Szkoleniu. W takiej sytuacji Zamawiający jest zobowiązany do przesłania podpisanego skanu Formularza, a Organizator wystawi fakturę za udział w Szkoleniu w ostatnim dniu Szkolenia i z terminem płatności 14 dni od jej doręczenia Zamawiającemu. W przypadku konieczności wydłużenia terminu płatności faktury, wynikającej z wewnętrznych regulacji Zamawiającego będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, Zamawiający informuje Organizatora poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Formularzu. Organizator zastrzega sobie możliwość niewyrażenia zgody na płatność po szkoleniu bez podawania przyczyny.

8.4. Poprzez przesłanie Formularza do Organizatora Zamawiający wyraża zgodę na wysyłkę i otrzymanie faktury VAT oraz faktury proforma drogą elektroniczną, na adres mailowy wskazany w Formularzu – faktura VAT po uiszczeniu opłaty za udział w Szkoleniu jest wysyłana na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w Formularzu. Zamawiający ma możliwość cofnięcia zgody na wysyłkę faktur drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku checkbox podczas składania Zamówienia (wypełniania Formularza).

8.5. Jeżeli po dokonaniu płatności okaże się, że udział Uczestnika w Szkoleniu jest niemożliwy z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, Organizator wypowiada Zamawiającemu Umowę i niezwłocznie, na zaspokojenie wszelkich roszczeń Zamawiającego, proponuje inny termin Szkolenia lub zwraca Zamawiającemu uiszczoną opłatę za udział Uczestnika w Szkoleniu – zgodnie z decyzją Zamawiającego.

8.6. Zgłoszenie reklamacji, o której mowa w pkt 10 Regulaminu Szkoleń nie uprawnia Zamawiającego do wstrzymania się z płatnością opłaty za udział w Szkoleniu.

8.7. Jeżeli opłata za udział nie została uiszczona w wymaganym terminie 3 dni (chyba, że zostały poczynione odrębne ustalenia z Organizatorem) Umowa zostaje rozwiązana i Uczestnik jest skreślany z listy uczestników Szkolenia.

8.8. W przypadku, gdy adres korespondencyjny (m.in. służący do wysyłki certyfikatów) Zamawiającego jest inny niż podany do wystawienia faktury Zamawiający informuje Organizatora poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Formularzu.

9. Rezygnacja z udziału i odwołanie Szkolenia, odstąpienie od Umowy

9.1. Zamawiający będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Szkoleniu należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@emtg.pl. W przypadku rezygnacji po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym rezygnacja jest skuteczna (odstąpienie od Umowy), jednak Organizator może obciążyć Zamawiającego pełną kwotą wynagrodzenia za udział w Szkoleniu.

9.2. W przypadku zawarcia Umowy w terminie krótszym niż 21 dni przed datą rozpoczęcia Szkolenia Zamawiający będący Konsumentem wyraża zgodę, poprzez wypełnienie Formularza oraz uiszczenie opłaty, na przeprowadzenie Szkolenia w planowanym terminie jego realizacji rezygnując jednocześnie z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 38 u.p.k. 9.3. Organizator dokonuje zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Szkoleniu na rachunek bankowy z którego opłata ta została dokonana na rzecz Organizatora, w terminie 14 Dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, chyba że Zamawiający zgłosi pisemnie wolę zwrotu uiszczonej opłaty na inny rachunek bankowy.

9.4. Z uwagi na otwarty charakter Szkoleń Organizator ma możliwość odwołania Szkolenia najpóźniej w terminie 5 dni przed planowanym terminem jego realizacji, w przypadku, gdy liczba Uczestników zapisanych na wskazany termin wynosi mniej niż 5 osób. Uprawnienie to stanowi umowne prawo odstąpienia od Umowy przez Organizatora. O odstąpieniu od Umowy Zamawiający jest informowany pocztą elektroniczną na adres wskazany w Formularzu. Zamawiający nie ponosi kosztów odwołania Szkolenia. Organizator informuje o możliwości wzięcia udziału w Szkoleniu o tożsamej tematyce w najbliższym wolnym terminie lub zwrocie wpłaconej opłaty na rachunek, z którego dokonana została opłata.

9.5. Nieuiszczenie opłaty za udział w Szkoleniu nie stanowi dorozumianego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.

10. Reklamacje

10.1. Reklamacje mogą dotyczyć Szkolenia lub korzystania ze strony internetowej emtg.pl

10.2. Zamawiający może złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres e-mail biuro@emtg.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora.

10.3. Reklamacje mogą być składane nie później niż 14 dni po zakończeniu Szkolenia.

10.4. W przypadku przesłania reklamacji w formie pisemnej, decydująca jest data stempla pocztowego.

10.5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji i dane kontaktowe Zamawiającego oraz wskazanie szkolenia, którego reklamacja dotyczy i zwięzły opis problemu stanowiącego jej przedmiot.

10.6. Przedmiotem reklamacji nie może być działanie lub zaniechanie Organizatora zgodne z Regulaminem Szkoleń.

10.7. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od ich doręczenia i informuje Zamawiającego o sposobie ich rozpatrzenia w takiej formie w jakiej reklamacja została złożona.

10.8. W ramach reklamacji Zamawiający może żądać od Organizatora:

10.8.1. Zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Szkoleniu w przypadku rażącego błędu po stronie Organizatora (np. niezrealizowanie programu Szkolenia w całości lub w znacznej części) lub

10.8.2. Powtórnego przeprowadzenia Szkolenia w tym samym przedmiocie co Szkolenie objęte reklamacją.

10.9. Jeżeli Zamawiający złożył żądanie, o którym mowa w pkt. 10.8.2. Regulaminu Szkoleń, to w przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiający ma rok licząc od dnia otrzymania od Organizatora informacji o uwzględnieniu reklamacji na zażądanie realizacji powtórnego Szkolenia lub nowego Szkolenia. Po upływie tego terminu uprawnienia Zamawiającego wygasają.

11. Obowiązki Uczestnika lub Zamawiającego

11.1. Uczestnik i Zamawiający zobowiązani są do zapoznania z Regulaminem Szkoleń oraz Polityką prywatności i wykorzystywania plików cookies oraz wykorzystania wizerunku i ich przestrzegania.

11.2. Uczestnik i Zamawiający zobowiązani są do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu korzystania z obiektu oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obowiązujących w miejscach, w których odbywają się Szkolenia stacjonarne.

11.3. Zamawiający zobowiązuje się, że zgłoszeni przez niego Uczestnicy zapoznają się z Regulaminem Szkoleń oraz Polityką prywatności i wykorzystywania plików cookies oraz wykorzystania wizerunku.

11.4. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zgłoszonych przez siebie Uczestników, w szczególności za przestrzeganie przez nich postanowień Regulaminu Szkoleń. Odpowiedzialność Zamawiającego oraz zgłoszonych przez niego Uczestników wobec Organizatora za szkody wyrządzone Organizatorowi jest solidarna. Dotyczy to również szkód wyrządzonych osobom trzecim, jeżeli do pokrycia tych szkód zobowiązany jest Organizator.

11.5. Uczestnikom i Zamawiającym zabrania się wykorzystywania Szkoleń w formie online w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

11.6. Zamawiającym i Uczestnikom zabrania się utrwalania, zwielokrotniania lub rozpowszechniania, w całości lub w części, treści udostępnianych w ramach Szkoleń. Organizator ani w sposób wyraźny, ani w sposób dorozumiany nie przenosi na Zamawiającego lub Uczestnika majątkowych praw autorskich do tych treści jak również nie udziela do nich żadnych licencji.

12. Postanowienia końcowe

12.1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Szkoleń stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.

12.2. Sądem właściwym dla sporów wynikłych z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Postanowienie to nie dotyczy Uczestników i Zamawiających będących Konsumentami.

12.3. Zamawiający może kontaktować się z Organizatorem listownie, za pomocą adresu poczty elektronicznej biuro@emtg.pl lub pod numerem telefonu 22 3080011.

12.4. Umowa zawierana jest na czas realizacji Szkolenia.

12.5. W przypadku istotnych zmian zakresu świadczonych usług Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu Szkoleń, z zastrzeżeniem, że zmiany nie obowiązują Zamawiających, którzy zawarli Umowę przed zmianą Regulaminu Szkoleń, o ile nie wyrazili odrębnej zgody na akceptację nowego Regulaminu Szkoleń. Organizator informuje o zmianach Regulaminu Szkoleń na 14 dni przed ich wejściem w życie, a w przypadku Zamawiających, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera – Organizator przesyła na adres e-mail zmienioną treść Regulaminu Szkoleń z informacją o możliwości oświadczenia przez Zamawiającego o braku jego akceptacji w terminie 14 dni, w formie pisemnej, elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres biuro@emtg.pl, lub kliknięcie w odpowiedni link w wiadomości zawierającej zmieniony Regulamin Szkoleń.

12.6. Treściami cyfrowymi przekazywanymi Zamawiającemu i Uczestnikom będącym konsumentami są w szczególności:

12.6.1. Wiadomości przesyłane w związku z zawieraniem oraz realizacją Umowy,

12.6.2. Faktury VAT oraz faktury pro forma,

12.6.3. Transmisja sygnału audio-wideo, o której mowa w pkt. 3 Regulaminu Szkoleń,

12.6.4. Regulamin Szkoleń, o ile Zamawiający zdecyduje się na jego pobranie.

12.7. Nie istnieją żadne szczególne zagrożenia, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 2020 r, poz. 344 ze zm.). Organizator jednak zwraca uwagę, że świadczenie usług drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie Zamawiającego lub Uczestnika jako użytkownika Internetu.

12.8. Treści cyfrowe nie są zabezpieczane przed wprowadzaniem zmian. Co do zasady treści te można odtworzyć i zapisać w innym formacie niż ten, w którym wysłał je Organizator. W wyniku takiego działania treści cyfrowe mogą ulec zmianie, mogą zmienić się także ich właściwości, może także nastąpić utrata części informacji.

12.9. Niniejszy Regulamin Szkoleń nie ma zastosowania, jeśli zawierana jest odrębna umowa.

12.10. Regulamin Szkoleń jest dostępny pod linkiem https://emtg.pl/regulamin/.

12.11. Regulamin Szkoleń wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2021 roku.

IV. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies oraz wykorzystania wizerunku, czyli zasady przetwarzania Twoich danych i opis uprawnień, które Ci przysługują.

Jako właściciel strony internetowej emtg.pl dokładamy wszelkich starań, by prywatność Użytkowników witryny podczas korzystania z jej zasobów była chroniona. Polityka prywatności dotyczy usług świadczonych w ramach Strony. Na innych stronach internetowych, także tych połączonych hiperłączami lub w inny sposób ze Stroną, obowiązują zasady ustanowione przez ich administratorów.

1. EMTG jako Administrator przetwarza Dane osobowe:

1.1. Użytkowników Strony, podane przy zamówieniu kontaktu handlowego lub podane w celach doradczych lub w celach ofertowych.

1.2. Użytkowników Strony zapisujących się na newsletter. Zapisując się na newsletter Użytkownik dobrowolnie podaje nam email i imię. Informacje te nie pozwolą nam na ustalenie tożsamości Użytkownika. W każdej chwili Użytkownik może wypisać się z newslettera klikając w link na dole newslettera. W każdej chwili może także zmienić adres e-mail. Dane mogą zostać użyte także do poinformowania Użytkownika o produktach i usługach naszych lub naszych partnerów, jednak bez przekazywania im danych Użytkownika i na warunkach określonych w dalszej części niniejszego dokumentu. Jeśli z jakiegoś powodu Użytkownik nie poda tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć Umowy, a Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z usługi newslettera.

1.3. Konsumentów lub/i Uczestników Szkolenia lub/i Osoby kontaktowej podane w Formularzu, jako Podmiot przetwarzający, któremu Zamawiający będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej powierzył przetwarzanie tych Danych osobowych – do celów wykonania Umowy, zaś po tym okresie Dane osobowe przechowywane są m.in. do celów wydawania potwierdzeń uczestnictwa w Szkoleniach, w tym certyfikatów, jednak nie dłużej niż 5 lat po zakończeniu realizacji Szkolenia.

1.4. Zbierane przy dokonywaniu transakcji. Jeśli Użytkownik chce zakupić w obrębie Strony oferowany produkt lub usługę, poprosimy go o podanie danych niezbędnych do finalizacji transakcji, wysyłki zamówienia i udokumentowania sprzedaży. Dane mogą zostać użyte także w celu ułatwienia kontaktu z Użytkownikiem w celach związanych z realizacją transakcji i w celach marketingowych. Będą to dane takie jak imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, NIP. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo usunięcia lub zmiany tych danych, za wyjątkiem danych niezbędnych do dokumentacji transakcji dla celów podatkowych.

1.5. Zastrzegamy sobie prawo wysyłania informacji handlowej do subskrybentów newslettera oraz podmiotów zamawiających oferowane w obrębie Strony produkty i usługi. Jeśli informacja handlowa wysyłana jest na zlecenie podmiotu trzeciego, to wysyłka realizowana jest przez administratorów Strony, a podmioty trzecie w żadnym wypadku nie uzyskują dostępu do danych adresatów.

1.6. Oprócz informacji niezbędnych do zawarcia i realizacji ewentualnej umowy Użytkownik dostarcza nam również:

1.6.1. Informacje z korespondencji. Użytkownik udostępni niektóre Dane osobowe, jeżeli kontaktuje się z Nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także podczas używania formularzy kontaktowych udostępnionych na Stronie lub kontaktując się z nami za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub innych środków poza sieciowych.

1.6.2. Informacje pochodzące z ankiet. Jeżeli Użytkownik wypełnia jakiekolwiek ankiety, udostępnia niektóre Dane osobowe jako część swojej odpowiedzi, chyba że odpowiada anonimowo.

1.6.3. Informacje, które Użytkownik udostępnia w swoich postach. Użytkownik może udostępniać Dane osobowe, gdy umieszcza na Stronie komentarze lub uczestniczy w ogólnej dyskusji.

1.7. Niektóre informacje gromadzimy automatycznie w wyniku tego, że Użytkownik używa Strony, jak opisano to w sekcji poświęconej Cookies. Informacje te zawierają między innymi: adres protokołu internetowego (IP) urządzenia, z którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony, adres strony odwiedzanej bezpośrednio przed odwiedzeniem strony internetowej, konkretne działania podejmowane na Stronie, w tym odwiedzane podstrony, przesyłanie strumieniowe, łączenie z portalami społecznościowymi, umieszczanie komentarza lub przeprowadzanie wyszukiwania, wyszukiwane hasła, które Użytkownik mógł wprowadzić na Stronie, czas, częstotliwość i długość wizyt na Stronie, rodzaj wyszukiwarki i systemu operacyjnego, rodzaj urządzenia, z którego uzyskuje dostęp do Strony, informacje zebrane za pośrednictwem ciasteczek i podobnych technologii, informacje dotyczące interakcji z wiadomościami e-mail.

2. Zasady przetwarzania Danych osobowych

2.1. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu uzasadnionym świadczeniem poszczególnych usług i nie są przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.

2.2. Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw osób fizycznych przy uwzględnieniu stanu wiedzy technicznej, kosztów wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania. Dokładając najwyższej staranności Organizator chroni Dane osobowe w szczególności przed dostępem, pozyskiwaniem i modyfikowaniem ich przez osoby nieuprawnione.

2.3. Organizator nie przekazuje Danych osobowych osobom trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisu obowiązującego prawa.

2.4. Użytkownik i Zamawiający wyraża Organizatorowi uprzednią ogólną zgodę na korzystanie z innych podmiotów przetwarzających, w szczególności Google LLC.

2.5. Organizator przetwarzając Dane osobowe na polecenie Zamawiającego, zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiążą się do zachowania tajemnicy, a także podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, pomaga Zamawiającemu wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której Dane osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO oraz z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.

2.6. Organizator udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie – w godzinach pracy Organizatora, po poinformowaniu Organizatora z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem – audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.

2.7. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Danych osobowych, Organizator bez zbędnej zwłoki zgłosi je Zamawiającemu.

3. Klauzula informacyjna

3.1. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Uczestników o treści niniejszej klauzuli informacyjnej oraz zobowiązuje się zwolnić Organizatora z ewentualnej odpowiedzialności za naruszenie obowiązku informacyjnego, oraz naprawić ewentualnie poniesione przez Organizatora z tego tytułu szkody.

3.2. Administratorem danych osobowych jest Dorota Rogozińska prowadząca na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej działalność gospodarczą pod nazwą EMTG Dorota Rogozińska z siedzibą w Warszawie (01-823), przy ul. Kasprowicza 95, NIP 1181747831, REGON: 142125616 (dalej jako: „Administrator”). W sprawach z zakresu ochrony swoich Danych osobowych Użytkownik i Zamawiający mają prawo kontaktować się z Administratorem pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej oraz na adres e-mail: biuro@emtg.pl.

3.3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających np. z prawa podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO a także w celach marketingowych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie przez działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora uznaje się przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie przez Administratora ewentualnych roszczeń od Użytkowników, Uczestników i Zamawiających.

3.4. Osoba, której Dane osobowe dotyczą ma prawo do:

3.4.1. Żądania dostępu do Danych osobowych, czyli uzyskania szczegółowej informacji o sposobach przetwarzania jej danych i jej prawach,

3.4.2. Sprostowania nieadekwatnych Danych osobowych,

3.4.3. Usunięcia Danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

3.4.4. Przenoszenia Danych osobowych do innego administratora,

3.4.5. Ograniczenia przetwarzania Danych osobowych,

3.4.6. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych,

3.4.7. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.5. Odbiorcami danych osobowych mogą być m.in.:

3.5.1. Dostawcy płatności elektronicznych, o ile Zamawiający zdecyduje sią na płatność za ich pośrednictwem,

3.5.2. Podmioty zapewniające Administratorowi infrastrukturę informatyczną i sieciowa,

3.5.3. Podmioty zapewniające Administratorowi obsługę księgową,

3.5.4. Inni podwykonawcy Administratora.

3.6. Dane osobowe są przekazywane pracownikom i współpracownikom Organizatora w szczególności trenerom przeprowadzającym Szkolenia, jeżeli wynika to z celu przetwarzania.

3.7. Dane osobowe możemy udostępniać również w następujących okolicznościach:

3.7.1. Jeżeli prawo lub władza publiczna określa, że musimy udostępniać dane osobowe lub dla celów wymiaru sprawiedliwości,

3.7.2. Jeżeli musimy udostępniać Dane osobowe w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw,

3.7.3. W przypadku restrukturyzacji, sprzedaży lub przeniesienia własności przedsiębiorstwa lub jego części.

3.8. Dane osobowe będą przetwarzane:

3.8.1. W celu realizacji Umowy zawartej z Administratorem przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego,

3.8.2. W celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, przez okres wynikający z przepisów regulujących dany obowiązek,

3.8.3. W celach marketingowych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń do momentu wygaśnięcia uzasadnionego interesu Administratora,

3.8.4. W celach rekrutacyjnych jedynie do celów zawarcia przyszłej ewentualnej umowy o pracę lub współpracę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, przez okres trwania rekrutacji, zaś po jej zakończeniu do celów przyszłych rekrutacji – nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat.

3.9. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne jest jednak ono niezbędne do realizacji Umowy.

3.10. Dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez podmioty działające poza EOG, które pracują dla nas lub dla jednego z naszych podwykonawców. W takim przypadku zapewniamy, że Twoje prawo do prywatności jest respektowane.

3.11. Strona nie jest przeznaczona dla dzieci. Osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać ze Strony. Nie gromadzimy intencjonalnie żadnych Danych osobowych osób, które nie są pełnoletnie.

4. Cookies

4.1. EMTG korzysta z plików cookies (tzw. 'ciasteczka’), które są danymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczonymi do korzystania ze Strony. Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę Strony, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze Stroną.

4.2. Strona wykorzystuje zarówno sesyjne jak i stałe pliki cookies – w tym:

4.2.1. Niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony (np. pliki uwierzytelniające),

4.2.2. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa (np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony),

4.2.3. Wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisów internetowych,

4.2.4. Funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika,

4.2.5. Reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,

4.2.6. Analityczne pliki cookies analizy internetowej gromadzące informacje o sposobie korzystania ze Strony, typie Strony, z jakiej Użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkowników na tej Stronie.

4.3. Strona zawiera pliki cookies podmiotów zewnętrznych takich jak: Google Analytics, Google AdWords, YouTube, Vimeo, Facebook itp.

4.4. Użytkownik może dokonać zmiany parametrów przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies, jednak ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

5. Wykorzystanie wizerunku utrwalonego

5.1. Uczestnik udziela zgody EMTG na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku i głosu utrwalonych w związku z udziałem w Szkoleniu.

5.2. Wizerunek i głos uczestnika będą utrwalane w postaci wykonywanych Uczestnikowi zdjęć i nagrań audiowizualnych podczas Szkolenia.

5.3. Udział Uczestnika w wykonywaniu zdjęć i nagrań audiowizualnych w trakcie Szkolenia jest dobrowolny.

5.4. Wizerunek i głos Uczestnika będą wykorzystywane przez EMTG w celu szeroko pojętej promocji Szkoleń oraz firmy EMTG, informowania o przebiegu Szkoleń, przedmiocie Szkoleń i Uczestnikach, a w szczególności w następujących formach:

5.4.1. Strona internetowa EMTG (www.emtg.pl) oraz strony połączone i portale społecznościowe (pkt II – 1.2.),

5.4.2. Informacje prasowe wysyłane do mediów,

5.4.3. Materiały drukowane.

5.5. Zgoda zostaje udzielona na czas nieoznaczony, a Uczestnik ma możliwość jej cofnięcia w każdym momencie poprzez złożenie stosownego, jednoznacznego i możliwego do odtworzenia oświadczenia o jej cofnięciu. Cofnięcie zgody może dotyczyć jedynie przyszłego wykorzystania wizerunku i nie działa w odniesieniu do form uprzednio upublicznionych.

6. Zmiany Polityki prywatności

6.1. Zastrzegamy sobie prawo zmiany i aktualizacji niniejszej Polityki prywatności i cookies, w przypadku istotnych przyczyn zewnętrznych (np. zmiany obowiązujących przepisów prawa).

6.2. Niniejsza Polityka prywatności i cookies wchodzi w życie dnia 24.06.2021.

6.3. Dane Administratora Strony: EMTG Dorota Rogozińska z siedzibą w Warszawie (01-823), przy ul. Kasprowicza 95, Rejestr Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00162/2017, NIP: 1181747831, REGON: 142125616, telefon: 22 3080011, mail: biuro@emtg.pl.

Masz do nas pytanie?

Rejestracja

Przypomnienie hasła