fbpx

Regulamin

  /  Regulamin

INFORMACJE PRAWNE dot. korzystania ze strony internetowej emtg.pl

Poniżej znajdziesz pełny opis świadczonych przez nas usług, w tym:
  I.  Postanowienia ogólne i definicje.
 II.  Zasady funkcjonowania strony internetowej emtg.pl.
 III.  Regulamin Szkoleń, na które możesz zapisać się za pomocą strony internetowej emtg.pl.     
 IV.   Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies oraz wykorzystania wizerunku, czyli zasady przetwarzania Twoich danych osobowych oraz wizerunku i opis uprawnień, które Ci przysługują.

I. Postanowienia ogólne i definicje

Jeżeli w treści Regulaminu Szkoleń wprost nie zastrzeżono odmiennie, wymienione niżej pojęcia pisane z wielkiej litery mają następujące znaczenie:
– Administrator – administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO tj. podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
– Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
– Cennik – ​obowiązujący cennik uczestnictwa w Szkoleniu, dostępny na stronie internetowej emtg.pl na podstronie dotyczącej każdego Szkolenia.
– Dzień roboczy – ​każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
– Formularz – formularz zgłoszeniowy, stanowiący element Umowy, dostępny na stronie internetowej emtg.pl na udział w jednym ze Szkoleń, których aktualna lista dostępna jest na stronie internetowej emtg.pl.
– k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).
– Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 k.c. tj. zamawiający Szkolenie, będący osobą fizyczną zawierający Umowę w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
– Osoba Kontaktowa – osoba wpisana do Formularza jako upoważniona do bieżącego wykonywania Umowy po stronie Zamawiającego w tym kontaktowania się z Organizatorem.
– Organizator – EMTG Dorota Rogozińska z siedzibą w Warszawie (01-823), przy ul. Kasprowicza 95, Rejestr Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00162/2017, NIP: 1181747831, REGON: 142125616, telefon: 22 3080011, mail: biuro@emtg.pl.
– Podmiot Przetwarzający – podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 28 RODO, przetwarzający Dane Osobowe na polecenie i w imieniu Administratora.
– Potwierdzenie udziału w Szkoleniu – ​informacja wysyłana przez Organizatora do Uczestnika oraz Zamawiającego na adresy e-mail wskazane w Formularzu, kończąca proces Rejestracji.
– pr. aut. – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. z 2017 roku poz. 880).
– RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119, s. 1).
– Rejestracja – proces zgłaszania Uczestnika do udziału w Szkoleniu.
– Strona – strona internetowa pod adresem emtg.pl.
– Szkolenie – usługa szkolenia otwartego świadczona przez Organizatora na rzecz Zamawiającego na podstawie Umowy.
– u.p.k. – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. z 2017 r. poz. 683).
– Uczestnik – uczestnik Szkolenia, czyli osoba wpisana do Formularza jako uczestnik Szkolenia.
– Umowa – umowa zawarta między Organizatorem a Zamawiającym Szkolenie na podstawie Regulaminu Szkoleń i Formularza, której przedmiotem jest świadczenie usługi Szkolenia przez Organizatora na rzecz Zamawiającego.
– Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej emtg.pl.
– Zamawiający – osoba fizyczna zawierająca Umowę, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej w rozumieniu art. 331 k.c.

II. Zasady funkcjonowania strony internetowej emtg.pl

1.        Strona internetowa

1.1.  W ramach Strony emtg.pl

– informujemy o zakresie świadczonych usług,

– umożliwiamy zapisy na Szkolenia zgodnie z Regulaminem Szkoleń (pkt III),

– umożliwiamy Użytkownikowi bezpośredni kontakt w celach doradczych oraz ofertowych,

– umożliwiamy zamówienie otrzymywania informacji handlowej,

– udostępniamy artykuły dotyczące działalności EMTG oraz artykuły edukacyjne dla branży eventowej,

– umożliwiamy zakup powierzchni reklamowej.

1.2.  Strona emtg.pl połączona jest m.in. z:

– profilem społecznościowym Facebook @emtg.szkolenia – pod adresem:

https://www.facebook.com/emtg.szkolenia/

– profilem społecznościowym Instagram @emtg.szkolenia – pod adresem: https://www.instagram.com/emtg.szkolenia/

– profilem społecznościowym Linkedin Event Manager Training Group – pod adresem: https://www.linkedin.com/company/emtgszkolenia

– grupą społecznościową Facebook „Kariera Event Managera” – pod adresem: https://www.facebook.com/groups/KarieraEventManagera/

– grupą społecznościową Facebook „Uczestnicy szkoleń EMTG | wymiana kontaktów, wiedzy, informacji – pod adresem:

https://www.facebook.com/groups/UczestnicySzkolenEMTG/

– stroną internetową Event Manager News – pod adresem:

https://eventmanagernews.pl

– profilem społecznościowym Facebook @EventManagerNews – pod adresem: https://www.facebook.com/EventManagerNews/

– stroną internetową MaratonEventowy.pl – pod adresem:

http://maratoneventowy.pl

2.        Warunki techniczne korzystania ze Strony emtg.pl

2.1.  Korzystanie ze Strony wymaga przeglądarki internetowej oraz włączonej obsługi plików typu cookies.

2.2.  Do zamówienia informacji handlowej lub rejestracji na Szkolenie niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail.

3.        Warunki korzystania ze Strony emtg.pl

3.1.  Z chwilą zamówienia informacji handlowej zostaje między Użytkownikiem a EMTG zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3.2.  Zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika do systemu EMTG (zarówno na Stronę emtg.pl jak i na wszystkie strony połączone wymienione w pkt 1.2) treści naruszających prawa osób trzecich lub innych treści sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa. EMTG ma prawo usunąć takie treści ze strony internetowej lub zaprzestać przesyłania informacji handlowej, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4.        Zapisy na Szkolenia

4.1.  Zapisy na Szkolenia dokonywane za pomocą Strony stanowią elektroniczną formę zawarcia umowy świadczenia usług z EMTG i nie stanowią świadczenia usług drogą elektroniczną.

5.        Zamówienie informacji handlowej

5.1.  Użytkownik może za pomocą Strony zamówić otrzymywanie informacji handlowej drogą mailową lub telefoniczną.

5.2.  Zamawiając otrzymywanie informacji handlowej Użytkownik wyraża odpowiednie zgody.

5.3.  Użytkownik ma możliwość w dowolnym momencie zrezygnowania z otrzymywania informacji handlowej w dowolnej formie, w tym w szczególności klikając w odpowiedni link w otrzymanej wiadomości e-mail.

6.        Prawa własności intelektualnej

6.1.  Strona, a w tym także jej elementy w postaci tekstów, zdjęć, grafik, dźwięków, animacji i filmów oraz ich układ w ramach Strony są chronione prawem autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej.

6.2.  Korzystanie przez Użytkownika ze Strony jest dopuszczalne w ramach dozwolonego użytku zgodnie z przepisami prawa autorskiego, zaś korzystanie komercyjne wymaga zawarcia odrębnej umowy z EMTG.

6.3.  Wszelkie znaki towarowe i logotypy zamieszczone w ramach Strony są prawnie chronione. Komercyjne korzystanie z tych elementów wymaga zawarcia odrębnej umowy z EMTG.

7.        Przetwarzanie danych osobowych

7.1.  Przetwarzanie danych osobowych pobieranych w ramach strony internetowej reguluje Polityka Prywatności (pkt IV).

8.        Reklamacje

8.1.  Reklamacje dotyczące funkcjonowania Strony można składać drogą elektroniczną na adres: biuro@emtg.pl.

8.2.  EMTG rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

9.        Postanowienia końcowe

9.1.  Użytkownik akceptuje Regulamin Szkoleń podczas zapisu na Szkolenie lub poprzez zamówienie informacji handlowej.

9.2.  Użytkownik może kontaktować się z EMTG pisemnie, za pomocą adresu poczty elektronicznej biuro@emtg.pl lub pod numerem telefonu 22 3080011.

9.3.  Zmiany Regulaminu Szkoleń wchodzą w życie po 14 dniach po ich opublikowaniu na Stronie, a w przypadku Użytkowników, którzy zamówili kontakt handlowy – po poinformowaniu ich o zmianach drogą elektroniczną za pomocą podanych adresów e-mail.

9.4.  Użytkownik, który wyraził zgodę na kontakt handlowy ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu Szkoleń, złożyć oświadczenie o jej nieprzyjęciu. Oświadczenie Użytkownik składa pocztą elektroniczną na adres biuro@emtg.pl lub poprzez kliknięcie w odpowiedni link w wiadomości zawierającej zmieniony Regulamin Szkoleń.

II. Regulamin Szkoleń

Poniższe zasady dotyczą organizowanych przez nas Szkoleń otwartych. Możesz zapisać się na nie za pomocą Formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na Stronie internetowej lub możesz zawrzeć z nami odrębną umowę. 

1.        Postanowienia ogólne

1.1.  Regulamin Szkoleń określa warunki organizacji szkoleń przez EMTG oraz zasady postępowania reklamacyjnego i stanowi ogólny wzorzec umowy dla Zamawiających będących osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

1.2.  Organizator udostępnia Zamawiającemu niniejszy Regulamin Szkoleń do zapoznania się, a Zamawiający akceptuje Regulamin Szkoleń przed zawarciem Umowy.

1.3.  Rejestracja uczestnictwa w Szkoleniu jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu, w tym obowiązku uiszczenia opłaty stosownie do stawek określonych w Cenniku.

2.        Szkolenia

2.1.  Szkolenia EMTG skierowane są do osób rozpoczynających pracę w branży eventowej i pokrewnych (m.in. marketing, reklama, horeca) lub pracujących w branży eventowej i pokrewnych, chcących zwiększać swoje kompetencje.

2.2.  Zaplanowane szkolenia wraz z ich szczegółową specyfikacją znajdują się na Stronie emtg.pl. Przy każdym Szkoleniu Organizator podaje: miejsce organizacji Szkolenia, termin, cenę od osoby oraz zakres i opis trenera prowadzącego Szkolenie.

2.3.  Organizator w ramach organizacji Szkolenia zapewnia:

– salę szkoleniową wyposażoną w podstawowy sprzęt umożliwiający przeprowadzenie szkolenia,

– materiały szkoleniowe i piśmiennicze,

– certyfikaty ukończenia szkolenia w jęz. polskim i angielskim opatrzone w wersji polskiej numerowanym hologramem Stowarzyszenia Branży Eventowej,

– przerwę kawową,

– opiekuna Szkolenia.

2.4.  Wszelkie materiały wykorzystane podczas Szkolenia stanowią własność Organizatora lub trenera prowadzącego Szkolenie, są chronione prawem autorskim i nie jest dozwolone ich rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie.

3.        Rejestracja na Szkolenie

3.1.  Rejestracja na Szkolenie następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty za udział w Szkoleniu zgodnie ze stawkami określonymi w Cenniku.

3.2.  Rejestracji można dokonać najpóźniej na 1 (jeden) Dzień Roboczy przed planowaną datą rozpoczęcia Szkolenia, jeśli dostępne są wolne miejsca. W przypadku Rejestracji na mniej niż 3 Dni Robocze przed Szkoleniem Organizator ma prawo żądać przesłania potwierdzenia wpłaty.

3.3.  Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych informacji. Zamawiający powinien posiadać udzielone mu przez Uczestnika upoważnienie do udostępnienia Organizatorowi Danych Osobowych Uczestnika do ich przetwarzania.

3.4.  Formularz zgłoszeniowy na Szkolenie może być wypełniony przez Zamawiającego:

– na Stronie po wybraniu Szkolenia oraz wypełnieniu obowiązkowych danych i wysłaniu,

– pisemnie, po wydrukowaniu Formularza, przesłany w formie podpisanego skanu na adres biuro@emtg.pl.

3.5.  Wypełniając Formularz Zamawiający podaje:

– Dane Osobowe Osoby Kontaktowej – imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu – jeśli są inne niż dane Uczestnika,

– dane Zamawiającego – pełną nazwę firmy, NIP, adres siedziby lub głównego miejsca prowadzenia działalności Zamawiającego, a w przypadku Konsumenta adres zamieszkania,

– Dane Osobowe Uczestnika/Uczestników – imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,

– informację czy Szkolenie jest finansowane ze środków publicznych,

– informację czy zgadza się na przesłanie faktury drogą elektroniczną poprzez pozostawienie zaznaczonego odpowiedniego przycisku checkbox,

– informację, czy zgadza się na przesłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku checkbox.

3.6.  W przypadku, gdy Zamawiającym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, Formularz wypełnia osoba upoważniona przez Zamawiającego.

3.7.  Poprzez przesłanie Formularza zgłoszeniowego do Organizatora Zamawiający składa Organizatorowi ofertę zawarcia Umowy na warunkach wynikających z treści Regulaminu Szkoleń, Cennika a także Formularza zgłoszeniowego.

3.8.  Chwilą zawarcia Umowy za pomocą Formularza jest chwila uiszczenia opłaty za Szkolenie zgodnej z Cennikiem.

3.9.  Po otrzymaniu Formularza Organizator niezwłocznie kontaktuje się z Osobą Kontaktową w celu potwierdzenia zawarcia Umowy i wpisania na listę Uczestników Szkolenia. Organizator potwierdza zawarcie Umowy w drodze wiadomości e-mail Osobie Kontaktowej według jej danych podanych w Formularzu.

3.10.   Zamawiający może upoważnić do udziału w Szkoleniu w charakterze Uczestnika osobę inną niż wskazana w Formularzu. Taka zmiana jest wiążąca tylko w formie pisemnej, drogą mailową na adres biuro@emtg.pl i musi być potwierdzona przez Organizatora.

4.        Promocje

4.1.      Promocje dotyczą szkoleń otwartych.

4.2.      Promocje trwają od lutego 2020 do odwołania.

5.        Płatność za udział w Szkoleniu

5.1.  Cennik wskazuje wysokość opłaty za udział w Szkoleniu jednej osoby. Opłata zawiera w sobie również cenę certyfikatu wydawanego Uczestnikowi oraz ewentualnych materiałów szkoleniowych, o ile takie będą udostępniane przed lub w trakcie Szkolenia. Opłata za udział nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestnika do miejsca Szkolenia, jego zakwaterowania lub wyżywienia ani żadnych innych kosztów.

5.2.  Opłatę za udział uiszcza się na rachunek bankowy poprzez płatności online w systemie zaufanych płatności tpay. Zamawiający może zgłosić brak możliwości dokonania płatności online, wówczas Organizator wystawi fakturę VAT pro forma z 5-dniowym terminem płatności lub krótszym, w przypadku, gdy do rozpoczęcia Szkolenia pozostało mniej niż 5 Dni Roboczych. Opłata za Szkolenie musi być dokonana przed rozpoczęciem Szkolenia. Organizator nie przyjmuje wpłat gotówkowych od osób fizycznych.

5.3.  W przypadku, gdy Zamawiający jest dużym przedsiębiorcą, instytucją państwową lub instytucją publiczną istnieje możliwość dokonania płatności po Szkoleniu. W takiej sytuacji Zamawiający jest zobowiązany do przesłania podpisanego skanu Formularza, a Organizator wystawi fakturę za udział w Szkoleniu w ostatnim dniu Szkolenia i z terminem płatności 14 dni od jej doręczenia Zamawiającemu. W przypadku konieczności wydłużenia terminu płatności faktury, wynikającej z wewnętrznych regulacji Zamawiającego będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, Zamawiający informuje Organizatora poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Formularzu. Organizator zastrzega sobie możliwość niewyrażenia zgody na płatność po szkoleniu bez podawania przyczyny.

5.4.  Poprzez przesłanie Formularza do Organizatora Zamawiający wyraża zgodę na wysyłkę i otrzymanie faktury VAT oraz faktury proforma drogą elektroniczną, na adres mailowy wskazany w Formularzu – faktura VAT po uiszczeniu opłaty za udział w Szkoleniu jest wysyłana na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w Formularzu. Zamawiający ma możliwość cofnięcia zgody na wysyłkę faktur drogą elektroniczną podczas wypełniania Formularza poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku checkbox.

5.5.  Jeżeli po dokonaniu płatności okaże się, że udział Uczestnika w Szkoleniu jest niemożliwy z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, Organizator wypowiada Zamawiającemu Umowę i niezwłocznie, na zaspokojenie wszelkich roszczeń Zamawiającego, proponuje inny termin Szkolenia lub zwraca Zamawiającemu uiszczoną opłatę za udział Uczestnika w Szkoleniu – zgodnie z decyzją Zamawiającego.

5.6.  Zgłoszenie reklamacji, o której mowa w pkt 6 Regulaminu nie uprawnia Zamawiającego do wstrzymania się z płatnością opłaty za udział w Szkoleniu.

5.7.  Jeżeli opłata za udział nie została uiszczona, a Zamawiający nie wypowiedział lub nie odstąpił od umowy na zasadach określonych w pkt 5 Regulaminu, Zamawiający pozostaje zobowiązany do zapłaty opłaty w pełnej wysokości niezależnie od faktycznego udziału Uczestnika w Szkoleniu.

5.8.  W przypadku, gdy adres korespondencyjny Zamawiającego jest inny niż podany do wystawienia faktury Zamawiający informuje Organizatora poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Formularzu.

6.        Rezygnacja z udziału i odwołanie Szkolenia, odstąpienie od Umowy

6.1.  Zamawiający niebędący Konsumentem jest uprawniony do rezygnacji z udziału w Szkoleniu bez konieczności poniesienia kosztów Szkolenia nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem Szkolenia (odstąpienie od Umowy). Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Szkoleniu należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@emtg.pl. W przypadku rezygnacji po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym rezygnacja jest skuteczna (odstąpienie od Umowy), jednak Organizator może obciążyć Zamawiającego pełną kwotą wynagrodzenia za udział w Szkoleniu.

6.2.  Zamawiający będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Szkoleniu należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@emtg.pl. W przypadku rezygnacji po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym rezygnacja jest skuteczna (odstąpienie od Umowy), jednak Organizator może obciążyć Zamawiającego pełną kwotą wynagrodzenia za udział w Szkoleniu.

6.3.  W przypadku zawarcia Umowy w terminie krótszym niż 21 dni przed datą rozpoczęcia Szkolenia Zamawiający będący Konsumentem wyraża zgodę, poprzez wypełnienie Formularza oraz uiszczenie opłaty, na przeprowadzenie Szkolenia w planowanym terminie jego realizacji rezygnując jednocześnie z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 38 u.p.k.

6.4.  Organizator dokonuje zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Szkoleniu na rachunek bankowy z którego opłata ta została dokonana na rzecz Organizatora, w terminie 14 Dni Roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6.5.  Z uwagi na otwarty charakter Szkoleń Organizator ma możliwość odwołania Szkolenia najpóźniej w terminie 5 dni przed planowanym terminem jego realizacji, w przypadku, gdy liczba Uczestników zapisanych na wskazany termin wynosi mniej niż 5 osób. Uprawnienie to stanowi umowne prawo odstąpienia od Umowy przez Organizatora. O odstąpieniu od Umowy Zamawiający jest informowany pocztą elektroniczną. Zamawiający nie ponosi kosztów odwołania Szkolenia. Organizator informuje o możliwości wzięcia udziału w Szkoleniu o tożsamej tematyce w najbliższym wolnym terminie lub zwrocie wpłaconej opłaty na rachunek, z którego dokonana została opłata.

6.6.  Nieuiszczenie opłaty za udział w Szkoleniu nie stanowi dorozumianego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.

7.        Reklamacje

7.1.  Reklamacje mogą dotyczyć Szkolenia lub korzystania ze strony internetowej emtg.pl

7.2.  Reklamacje w zakresie Szkolenia mogą dotyczyć:

– odwołania Szkolenia,

– miejsca Szkolenia,

– przebiegu Szkolenia,

– trenera prowadzącego Szkolenie.

7.3.  Zamawiający może złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres e-mail biuro@emtg.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora.

7.4.  Reklamacje mogą być składane nie później niż 14 dnia po zakończeniu Szkolenia.

7.5.  W przypadku przesłania reklamacji w formie pisemnej, decydująca jest data stempla pocztowego.

7.6.  Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres i dane kontaktowe Zamawiającego oraz wskazanie szkolenia, którego reklamacja dotyczy i zwięzły opis problemu stanowiącego jej przedmiot.

7.7.  Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od ich doręczenia i informuje Zamawiającego o sposobie ich rozpatrzenia w takiej formie w jakiej reklamacja została złożona.

8.        Postanowienia końcowe

8.1.  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.

8.2.  Sądem właściwym dla sporów wynikłych z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Postanowienie to nie dotyczy Uczestników i Zamawiających będących Konsumentami.

8.3.  Zamawiający może kontaktować się z Organizatorem listownie, za pomocą adresu poczty elektronicznej biuro@emtg.pl lub pod numerem telefonu 22 3080011.

8.4.  Umowa zawierana jest na czas realizacji Szkolenia.

8.5.  W przypadku istotnych zmian zakresu świadczonych usług Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu Szkoleń, z zastrzeżeniem, że zmiany nie obowiązują Zamawiających, którzy zawarli Umowę przed zmianą Regulaminu Szkoleń, o ile nie wyrazili odrębnej zgody na akceptację nowego Regulaminu Szkoleń. Organizator informuje o zmianach Regulaminu na 14 dni przed ich wejściem w życie, a w przypadku Zamawiających, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera – Organizator przesyła na adres e-mail zmienioną treść Regulaminu Szkoleń z informacją o możliwości oświadczenia przez Zamawiającego o braku jego akceptacji w terminie 14 dni, w formie pisemnej, elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres biuro@emtg.pl, lub kliknięcie w odpowiedni link w wiadomości zawierającej zmieniony Regulamin.

8.6.  Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania, jeśli zawierana jest odrębna umowa.

8.7.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 roku.

III. Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies oraz wykorzystania wizerunku

Jako właściciel strony internetowej emtg.pl dokładamy wszelkich starań, by prywatność użytkowników witryny podczas korzystania z jej zasobów była chroniona. Polityka prywatności dotyczy usług świadczonych w ramach Strony. Na innych stronach internetowych, także tych połączonych hiperłączami lub w inny sposób ze Stroną, obowiązują zasady ustanowione przez ich administratorów.

1.        EMTG jako Administrator przetwarza Dane Osobowe:

1.1.  Użytkowników Strony, podane przy zamówieniu kontaktu handlowego lub podane w celach doradczych lub w celach ofertowych.

1.2.  Użytkowników Strony zapisujących się na newsletter. Zapisując się na newsletter dobrowolnie podajesz nam Twój email i imię. Informacje te nie pozwolą nam na ustalenie Twojej tożsamości. W każdej chwili możesz wypisać się z newslettera klikając w link na dole newslettera. W każdej chwili możesz także zmienić adres e-mail. Dane mogą zostać użyte także do poinformowania cię o produktach i usługach naszych lub naszych partnerów, jednak bez przekazywania im Twoich danych i na warunkach określonych w dalszej części niniejszego dokumentu.

1.3.  Konsumentów lub/i Uczestników Szkolenia lub/i Osoby Kontaktowej podane w Formularzu, jako Podmiot Przetwarzający, któremu Zamawiający będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej powierzył przetwarzanie tych Danych Osobowych – do celów wykonania Umowy, zaś po tym okresie Dane Osobowe przechowywane są m.in. celów wydawania potwierdzeń uczestnictwa w Szkoleniach w tym certyfikatów, jednak nie dłużej niż 5 lat po zakończeniu realizacji Szkolenia.

1.4.  Zbierane przy dokonywaniu transakcji. Jeśli zechcesz zakupić w obrębie Strony oferowany produkt lub usługę, poprosimy Cię o podanie danych niezbędnych do finalizacji transakcji, wysyłki zamówienia i udokumentowania sprzedaży. Dane mogą zostać użyte także w celu ułatwienia kontaktu z Tobą w celach związanych z realizacją transakcji i w celach marketingowych. Będą to dane takie jak imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon, nazwa firmy, NIP. W każdej chwili przysługuje Ci prawo usunięcia lub zmiany tych danych, za wyjątkiem danych niezbędnych do dokumentacji transakcji dla celów podatkowych.

1.5.  Zastrzegamy sobie prawo wysyłania informacji handlowej do subskrybentów newslettera oraz podmiotów zamawiających oferowane w obrębie Strony produkty i usługi. Jeśli informacja handlowa wysyłana jest na zlecenie podmiotu trzeciego, to wysyłka realizowana jest przez administratorów Strony, a podmioty trzecie w żadnym wypadku nie uzyskują dostępu do danych adresatów. Informacje handlowe pochodzące od podmiotów trzecich nie będą wysyłane częściej niż 2 razy w ciągu miesiąca kalendarzowego.

2.        Zasady przetwarzania Danych Osobowych

2.1.  Dane Osobowe przetwarzane są jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu uzasadnionym świadczeniem poszczególnych usług i nie są przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.

2.2.  Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw osób fizycznych przy uwzględnieniu stanu wiedzy technicznej, kosztów wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania. Dokładając najwyższej staranności Organizator chroni Dane Osobowe w szczególności przed dostępem, pozyskiwaniem i modyfikowaniem ich przez osoby nieuprawnione.

2.3.  Organizator nie przekazuje Danych Osobowych osobom trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisu obowiązującego prawa.

2.4.  Zamawiający wyraża Organizatorowi uprzednią ogólną zgodę na korzystanie z innych podmiotów przetwarzających, w szczególności Google LLC.

2.5.  Organizator przetwarzając Dane Osobowe na polecenie Zamawiającego, zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych zobowiążą się do zachowania tajemnicy, a także podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, pomaga Zamawiającemu wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której Dane Osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO oraz z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.

2.6.  Organizator udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie – w godzinach pracy Wykonawcy, po poinformowaniu Wykonawcy z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem – audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.

2.7.  W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Danych Osobowych, Organizator bez zbędnej zwłoki zgłosi je Zamawiającemu.

3.        Klauzula informacyjna

3.1.  Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Uczestników o treści niniejszej klauzuli informacyjnej oraz zobowiązuje się zwolnić Organizatora z ewentualnej odpowiedzialności za naruszenie obowiązku informacyjnego, oraz naprawić ewentualnie poniesione przez Organizatora z tego tytułu szkody.

3.2.  Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających np. z prawa podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO a także w celach marketingowych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie przez działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie administratora uznaje się przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie przez Administratora ewentualnych roszczeń od Uczestników i Zamawiających.

3.3.  Osoba, której Dane Osobowe dotyczą ma prawo do:

– żądania dostępu do Danych Osobowych, czyli uzyskania szczegółowej informacji o sposobach przetwarzania jej danych i jej prawach,

– sprostowania nieadekwatnych Danych Osobowych,

– usunięcia Danych Osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

– przenoszenia Danych Osobowych do innego administratora,

– ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych,

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.4.  Odbiorcami danych osobowych mogą być m.in.:

– dostawcy płatności elektronicznych, o ile Zamawiający zdecyduje sią na płatność za ich pośrednictwem,

– podmioty zapewniające Administratorowi infrastrukturę informatyczną i sieciowa,

– podmioty zapewniające Administratorowi obsługę księgową,

– inni podwykonawcy Administratora.

3.5.  Dane Osobowe są przekazywane jedynie pracownikom i współpracownikom Organizatora w szczególności trenerom przeprowadzającym Szkolenia, jeżeli wynika to z celu przetwarzania.

3.6.  Organizator nie przekazuje Danych Osobowych do państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani do organizacji międzynarodowych.

3.7.  Dane osobowe będą przetwarzane:

– w celu realizacji Umowy zawartej z Administratorem przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego,

– w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, przez okres wynikający z przepisów regulujących dany obowiązek,

– w celach marketingowych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń do momentu wygaśnięcia uzasadnionego interesu Administratora,

– w celach rekrutacyjnych jedynie do celów zawarcia przyszłej ewentualnej umowy o pracę lub współpracę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, przez okres trwania rekrutacji, zaś po jej zakończeniu do celów przyszłych rekrutacji – nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat.

3.8.  Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne jest jednak ono niezbędne do realizacji Umowy.

4.        Cookies

4.1.  EMTG korzysta z plików cookies (tzw. ‘ciasteczka’), które są danymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczonymi do korzystania ze Strony. Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę Strony, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze Stroną.

4.2.  Strona wykorzystuje zarówno sesyjne jak i stałe pliki cookies – w tym:

– niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony (np. pliki uwierzytelniające),

– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa (np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony),

– wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisów internetowych,

– funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika,

– reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,

– analityczne pliki cookies analizy internetowej gromadzące informacje o sposobie korzystania ze Strony, typie Strony, z jakiej Użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkowników na tej Stronie.

4.3.  Strona zawiera pliki cookies podmiotów zewnętrznych takich jak: Google Analytics, YouTube.

4.4.  Użytkownik może dokonać zmiany parametrów przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies, jednak ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

5.        Wykorzystanie wizerunku utrwalonego

5.1.  Uczestnik udziela zgody EMTG na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku i głosu utrwalonych w związku z udziałem w Szkoleniu.

5.2.  Wizerunek i głos uczestnika będą utrwalane w postaci wykonywanych Uczestnikowi zdjęć i nagrań audiowizualnych podczas Szkolenia.

5.3.  Udział Uczestnika w wykonywaniu zdjęć i nagrań audiowizualnych w trakcie Szkolenia jest dobrowolny.

5.4.  Wizerunek i głos Uczestnika będą wykorzystywane przez EMTG w celu szeroko pojętej promocji Szkoleń oraz firmy EMTG, informowania o przebiegu Szkoleń, przedmiocie Szkoleń i uczestnikach, a w szczególności w następujących formach:

– strona internetowa EMTG (www.emtg.pl) oraz strony połączone i portale społecznościowe (pkt II – 1.2.),

– informacje prasowe wysyłane do mediów,

– materiały drukowane .

5.5.  Zgoda zostaje udzielona na czas nieoznaczony, a Uczestnik ma możliwość jej cofnięcia w każdym momencie poprzez złożenie stosownego, jednoznacznego i możliwego do odtworzenia oświadczenia o jej cofnięciu. Cofnięcie zgody może dotyczyć jedynie przyszłego wykorzystania wizerunku i nie działa w odniesieniu do form uprzednio upublicznionych.

6.        Zmiany polityki prywatności

6.1.  Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności, w przypadku istotnych przyczyn zewnętrznych (np. zmiany obowiązujących przepisów prawa).

6.2.  Dane administratora Serwisu: EMTG Dorota Rogozińska z siedzibą w Warszawie (01-823), przy ul. Kasprowicza 95, Rejestr Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00162/2017, NIP: 1181747831, REGON: 142125616, telefon: 22 3080011, mail: biuro@emtg.pl.

Masz do nas pytanie?

Rejestracja

Przypomnienie hasła